Regulamin konkursu „Beczka Soli”


Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Aarkada sp. z o.o. Ul. Dekoracyjna 3, 65-155 Zielona Góra , NIP:9731026740
2. Fundatorem nagrody jest Ogranizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/ Paula Pelińska-Butyniec Aarkada Podoland (zwanej dalej “Fanpage”)
5. Warunki uczestnictwa
W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, członkowie Grupy PodologiaLove.
Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook. Warunkiem udziału w konkursie jest umieszczenie pod postem dotyczącym konkursu swojego zdjęcia z Solą Podologiczną Marki Aarkada na Fanpage Paula Pelińska Butyniec Aarkada Podoland
6. Konkurs trwa od 8.02.2021 do 10.03.2021 do godziny: 23:59
7. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 11.03.2021 za pośrednictwem FanPage.
8. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.
9. Zadanie konkursowe polega: umieszczeniu pod postem swojego zdjęcia z Solą Podologiczną Marki Aarkada
10. W konkursie zostanie wybranych 2 zwycięzców. Wszyscy uczestnicy dostaną sól wrzosową.
11. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni: jeden z największą ilością lików swojego zdjęcia drugi zostanie wyłoniony przez pracowników firmy organizatora wybiorą za najbardziej kreatywne zdjęcie.
12. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.
13. Nagrodą główną w konkursie dla dwóch wyróżnionych osób są vouchery o wartości 500 zł na zakupy w sklepie Aarkada.com
14. Nagrodę można zrealizować kontaktując się z organizatorem drogą mailową na mail: paula@aarkda.com
15. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 31.03.2021
16. Po tym terminie nagroda traci ważność. 14. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
19. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. Reklamacje
20. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs Beczka Soli” Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. Postanowienia końcowe .W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

Wózek sklepowy
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakypy
0