Regulamin KONKURS FOTOGRAFICZNEGO „Serum w Żelu podróżuje”

1. Postanowienia ogólne:

1.1 Organizatorem konkursu jest AArkada Sp. z o.o., ul. Dekoracyjna 12 a , 65-155 Zielona Góra, NIP:9731026740

1.2 Fundatorem nagrody jest Organizator.

1.3 Konkurs prowadzony jest na stronie internetowej Organizatora: aarkada.com.

1.4 Organizator ma prawo podać dane Uczestników konkursu oraz Zwycięzców, w mediach społecznościowych, na stronie internetowej Organizatora oraz w innych mediach.

1.5 W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez systemy do głosowania, zakładanie fikcyjnych kont – dany Uczestnik może zostać wykluczony z konkursu.

2. Warunki uczestnictwa:

2.1 W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie.

2.2 Warunkiem uczestnictwa w konkursu jest wykonanie zdjęcia konkursowego.

2.3 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaakceptowanie jego Regulaminu.

2.4 Warunkiem udziału w konkursie jest oświadczenie, iż zgłoszone prace są dziełem zgłaszającego.

2.5 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

2.6 Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie pracy fotograficznej na stronie internetowej Organizatora.

2.7 Jedna osoba może zgłosić jedną własną pracę.

2.8 Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy AArkada Sp. z o.o.

2.9 Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia w konkursie prac, które naruszają obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje, normy społeczne i obyczajowe oraz zasady współżycia społecznego, w tym zawierają treści wulgarne, uważane powszechnie za obraźliwe, szerzą nienawiść lub dyskryminację, naruszają godność osobistą lub nawołują do agresji. Nie będą brane również pod uwagę prace, które łamią postanowienia niniejszego Regulaminu lub naruszają prawa autorskie lub dobra osobiste.

3. Przebieg konkursu:

3.1 Konkurs trwa od 22.06.2023 do 21.08.2023 do godz. 23:59.

3.2 Zwycięzca zostanie wyłoniony poprzez głosowanie internetowe na stronie internetowej Organizatora.

3.3 Zgłoszenia zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora w postaci zdjęcia wraz z nazwiskiem autora pracy, jej tytułem i krótkim opisem.

3.4 Wyniki zostaną ogłoszone w mediach społecznościowych Organizatora oraz w wiadomościach prywatnych, przesłanych na adresy e-mail podane przez Uczestników podczas rejestracji do konkursu.

3.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony do głosowania.

4. Nagrody:

4.1 Nagrodą główną w konkursie, którą otrzyma 5 wyróżnionych osób, są pakiety podróżnika.

4.2 Nagrody zostaną przesłane pod wskazany przez laureata adres.

4.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

4.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane, podane przy rejestracji do konkursu, w szczególności za zmianę danych osobowych, uniemożliwiających odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

5. Reklamacje:

5.1 Wszelkie reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzania konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania nagród. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora, z dopiskiem „Konkurs Serum w Żelu w podróży” Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od daty wpływu reklamacji.

6. Postanowienia końcowe:

6.1 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. Spory, odnoszące się i wynikające z konkursu, będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

6.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.

TWÓJ KOSZYK0
Brak produktów w koszyku!
KONTYNUUJ ZAKUPY