Regulamin konkursu fotograficznego

   Regulamin konkursu fotograficznego:
   Najbardziej energetyczne zdjęcie
   z konferencji Medyczna Strona Podologii 2024

   1. Postanowienia ogólne
    1.1 Organizatorem konkursu jest AArkada Adrian Arkada, ul. Walońska 9/2U,
    50-413 Wrocław, NIP:9251890993
    1.2 Fundatorem nagrody jest Ogranizator.
    1.3 Konkurs prowadzony jest na profilu firmowym AArkada na platformie Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100066891832876
    1.4 Organizator ma prawo podać dane Uczestników konkursu oraz Zwycięzców w mediach społecznościowych, na stronie internetowej Organizatora oraz w innych mediach.
    1.5 W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, dany Uczestnik może zostać wykluczony z konkursu.
   2. Warunki uczestnictwa
    2.1 W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie.
    2.2 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie zdjęcia konkursowego.
    2.3 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaakceptowanie jego Regulaminu.
    2.4 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
    2.5 Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie pracy konkursowej (zdjęcia) na profilu firmowym AArkada na platformie Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100066891832876
    2.6 Konkurs odbywa się wyłącznie na platformie Facebook, na profilu Organizatora, pod postem informującym o konkursie.
   3. Przebieg konkursu
    3.1 Konkurs trwa od 29.05.2023 do 03.06.2023 do godziny 23:59.
    3.2 Zwycięskie zdjęcia zostaną wybrane przez Organizatora.
    3.3 Wyniki zostaną ogłoszone w mediach społecznościowych Organizatora oraz
    w wiadomościach indywidualnych.
   4. Nagrody
    4.1 Nagrodą główną w konkursie są zaproszenia na szkolenia online w AArkada Instytucie Podologii dla pięciu wyróżnionych osób.
    4.2 Nagrody przesłane zostaną na wskazany przez zwycięzcę adres.
    4.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
    4.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
   5. Reklamacje
    5.1 Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania nagród. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem: Konkurs fotograficzny MSP 2024”. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
   6. Postanowienia końcowe
    6.1 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
    6.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.
   TWÓJ KOSZYK0
   Brak produktów w koszyku!
   KONTYNUUJ ZAKUPY