REGULAMIN KONFERENCJI MEDYCZNA STRONA PODOLOGII

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konferencji Medyczna Strona Podologii, dalej zwany jest Regulaminem.
1.2. Organizatorem Konferencji jest AArkada Adrian Arkada z siedzibą we Wrocławiu, ul. Walońska 9/2U, zwanym w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
1.3. Konferencja, odbywa się w terminie, miejscu oraz formie wskazanej przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości Konferencji.

1.4. Każdy Uczestnik, biorący udział w Konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji.

§2. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji

2.1. W celu wzięcia udziału w Konferencji uczestnik ma obowiązek dokonania rejestracji on-line oraz terminowego uiszczenia opłaty.

2.2. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:
2.2.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza on-line zgłoszeniowego dostępnego na aarkada.com do 06 maja 2024.

2.2.2. Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora.

2.2.3. Zaakceptowanie Regulaminu oraz informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
2.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa w Konferencji.
2.4. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym przez Organizatora upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.
2.5. Organizator wystawi fakturę VAT lub paragon fiskalny na potwierdzenie dokonanych wpłat.
2.6 Koszt udziału w Konferencji, ewentualnego pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

§3. Rezygnacja z udziału w Konferencji

3.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji w terminie 14 dni od daty rezerwacji uczestnictwa nie później jednak niż do dnia rozpoczęcia Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej na adres e-mail: msp@aarkada.com z dopiskiem Rezygnacja.
3.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji Organizator zobowiązuje się na zwrot wpłaconej kwoty w postaci produktów marki AArkada, ewentualny koszt przesyłki pokrywa osoba dokonująca zwrotu biletu.

§4. Reklamacje

4.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane drogą mailową na adres e-mail: msp@aarkada.com z dopiskiem Reklamacja.
4.2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji.
4.3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

§5. Dane osobowe
5.1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest AArkada Adrian Arkada ul. Walońska 9/2U 50-413 Wrocław, NIP: 9251890993.
5.2. Jako Administrator odpowiadamy za wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwiających realizację umowy może skutkować odmową realizacji zamówienia/umowy.

§6. Postanowienia końcowe

6.1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
6.2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.
6.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
6.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
6.5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
6.6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia.

TWÓJ KOSZYK0
Brak produktów w koszyku!
KONTYNUUJ ZAKUPY