Konkurs Dzień Matki

Regulamin konkursu

KONKURS AArkada „ZA CO KOCHASZ SWOJĄ MAMĘ”

1. Postanowienia ogólne:
1.1 Organizatorem konkursu jest AArkada Sp. z o.o. ul. Dekoracyjna 12 a , 65-155 Zielona Góra , NIP:9731026740
1.2 Fundatorem nagrody jest Ogranizator.
1.3 Konkurs prowadzony jest na stronie internetowej Organizatora aarkada.com.
1.4 Organizator ma prawo podać dane Uczestników konkursu w kategorii Master na stronie internetowej Organizatora oraz innych mediach.
1.5 W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez systemy do głosowania, zakładanie fikcyjnych kont, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

2. Warunki uczestnictwa:
2.1 W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie.
2.2 Warunkiem uczestnictwa w konkursu jest wykonanie pracy z odpowiedzią na pytanie konkursowe.
2.3 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaakceptowanie jego Regulaminu.
2.4 Warunkiem udziału w konkursie jest oświadczenie, iż zgłoszone prace są dziełem zgłaszającego.
2.5 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
2.6 Warunkiem udziału w konkursie jest umieszczenie pracy konkursowej pod dedykowanym postem konkursowym na profilu Facebook organizatora.
2.7 Jedna osoba, może zgłosić kilka swoich prac.
2.8 Z konkursu wyłączeni są Pracownicy oraz Instruktorzy AArkada Sp. z o.o. oraz AArkada Instytut Podologii.

3. Przebieg Konkursu:
3.1 Konkurs trwa od 26.05.2023 do 30.05.2023 do godziny: 23:59
3.2 Zwycięzca zostanie wyłoniony poprzez Organizatora.
3.3 Wyniki zostaną ogłoszone 31 maja poprzez profil Organizatora na Facebooku.
3.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony do głosowania.

4. Nagrody
4.1 Nagrody główne w konkursie dla pięciu wyróżnionych osób są zestawy kosmetyków do regeneracji marki AArkada.
4.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
4.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiając odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

5. Reklamacje
5.1 Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż
w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. Postanowienia końcowe.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. Spory odnoszące się i wynikające
z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
5.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.

TWÓJ KOSZYK0
Brak produktów w koszyku!
KONTYNUUJ ZAKUPY